ОБЯВА

На основание чл. 39, ал. 3 от НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване  

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Габрово е има изготвен Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптаж на извор  „КИ Чавеи 1 – ВиК Габрово – Златевци“ и „КИ Чавеи 2 – ВиК Габрово – Златевци“,

относно разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11511209/16.04.2018г.

с местонахождение: поземлен имот № 000044, с идентификатор ПИ30973.20.66 по КК и КР на с. Златевци, в землище в с. Златевци за питейно-битово водоснабдяване на с. Чавеи, общ. Габрово

с възложител: „ВиК“ ООД, гр. Габрово

Проектът и обосновката за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение разпръснат каптиран извор „Чавеи“ е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 601, ет. 6 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 12.08.2022 г. до 12.09.2022 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в деловодството на Община Габрово: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 3.

„ДЕТСКИ ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР КЪМ РЕМО ЕТЪР“ „Разширяване на номенклатурата на производството на пресовки в цех „Преси“,