О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Разширяване на номенклатурата на производството на пресовки в цех „Преси“,

с местонахождение: ПИ 81904.28.109.12 по КК и КР на с. Чарково, община Габрово

с възложител: „ЕЛОВИЦА 1895“ АД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ЕЛОВИЦА 1895“ АД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 14.07.2022 г. до 27.07.2022 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

„Аварийно укрепване на пътното платно на ул. Негенска, град Габрово“ „Промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 43339.5.263 по КККР на с. Лесичарка, община Габрово, местност „Копака“ с цел изграждане на склад за съхранение на млечни изделия, млекопреработвателен цех, заведение за хранене и фирмен магазин“