ОБЯВА

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че „ДЖИ ТИ АЙ - КОМПЮТРИ“ ЕООД има намерение да реализира инвестиционно предложение за обект:

„Преустройство и оборудване на сграда с идентификатор 14218.539.1.10 по КК и КР на гр. Габрово за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 2 т/ден и производство на детайли от водородна и неръждаема стомана“ находящ се в ПИ 14218.539.1 по КК и КР на гр. Габрово, ул. Ножарска № 1

с местонахождение: ПИ 14218.539.1.10 по КК и КР на гр. Габрово, ул. Ножарска № 1, гр. Габрово

с възложител: „ДЖИ ТИ АЙ - КОМПЮТРИ“ ЕООД, гр. София

Уведомлението по чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Преустройство и оборудване на сграда с идентификатор 14218.539.1.10 по КК и КР на гр. Габрово за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 2 т/ден и производство на детайли от водородна и неръждаема стомана“  от „Джи Ти Ай - компютри“ ЕООД, с управител Цветан Йорданов Христов е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 601, ет. 6 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 15.06.2022 г. до 28.06.2022 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

„Енергийно обновяване на мнофгофамилни жилищни сгради по НПВУ", гр. Габрово „Разширяване на номенклатурата на производството на пресовки в цех „Преси“,