О Б Я В А

 

На основание чл. 6, ал. 9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

 

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Обособяване на център за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на части за повторна употреба в поземлен имот с идентификатор 14218.502.745 по КК и КР на гр. Габрово“

 

с местонахождение: Имоти с идентификатори ПИ14218.502.475 по КК и КР на гр.Габрово

 

с възложител:Джи ауто – 2017“ ЕООД

 

Уведомление за инвестиционно намерение от „Джи ауто – 2017“ ЕООД, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 601, етаж 6, от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 16.05.2022 г. до 30.05.2022 г.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.