О Б Я В А

 

На основание чл. 6, ал. 9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

 

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Преустройство на сграда на цех „Термичен“ с цех „Окончателна обработка на полупроводникови платки“ и на цех „Твърдосплавно производство“ в цех „Термична обработка“ в сграда с  идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр.Габрово“

 

с местонахождение: сграда с  идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр.Габрово“

 

с възложител: ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ” АД

 

Уведомление за инвестиционно намерение на “ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ” АД, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, етаж 7, от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 13.05.2022 г. до 26.05.2022 г.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

 

 

„Основен ремонт на улица „Евтим Дабев“, гр. Габрово“ Увеличаване капацитета на цех за производство на различни видове компоненти и части за индукционни батерии (стационарни)“