О Б Я В А

 

 

На основание чл. 6, ал. 9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

Уведомяваме

 

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

Увеличаване капацитета на цех за производство на различни видове компоненти и части за индукционни батерии (стационарни)“

 

с местонахождение: ПИ14218.503.656, ул. Батак №29 , община Габрово, обл. Габрово

 

 

с възложител: „Вегман Аутомотив България“ ЕООД

 

Уведомление за инвестиционно намерение от „Вегман Аутомотив България“ ЕООД,  е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 13.05.2022 г. до 26.05.2022 г.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

 

 

„Аварийно укрепване на пътното платно на ул. Негенска, град Габрово“ „Обособяване на център за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на части за повторна употреба в поземлен имот с идентификатор 14218.502.745 по КК и КР на гр. Габрово“