О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

 

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Преустройство на сграда на цех „Термичен“ с цех „Окончателна обработка на полупроводникови платки“ и на цех „Твърдосплавно производство“ в цех „Термична обработка“ в сграда с  идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр.Габрово“

 

с местонахождение: сграда с  идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр.Габрово“

 

с възложител: ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ” АД

 

Уведомление за инвестиционно намерение на “ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ” АД, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, етаж 7, от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 29.04.2022 г. до 12.05.2022 г.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

 

 

„Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди –жилищно строителство на поземлени имоти с идентификатори 14218.76.554 и 14218.76.555 по КККР на гр. Габрово“ „Преустройство на сграда на цех „Термичен“ с цех „Окончателна обработка на полупроводникови платки“ и на цех „Твърдосплавно производство“ в цех „Термична обработка“ в сграда с идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр.Габрово“