Проект – № 101070830 „Обществените поръчки като възможност за въвеждане и насърчаване на иновациите“ с акроним PROCEDIN (Procurement Capability – Embedding and Driving Innovation)

Финансиране – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 2021-2027 г.; схема „Взаимосвързани иновационни екосистеми“

Обща стойност – 499 195.69 евро (100% грант)

Бюджет за Община Габрово – 48 125.00 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 24 месеца (1 октомври 2022 г. –  30 септември 2024 г.)

Участници в проекта – консорциум от 5 европейски организации: Технически университет „Твенте“, гр. Енсхеде, Нидерландия (координатор); Консултантска агенция „Педал консултинг“, гр. Мартин, Словакия; Консултантска мрежа „Ф6С Ирландия Лимитед“, гр. Дъблин, Ирландия; Община Харлем, Нидерландия; Община Габрово, България

Водеща идея

Законодателните реформи, европейските, националните и регионалните политики, повишаването на експертизата, създаването на инструменти, добри практики и мрежи от новатори са всички ключови елементи за адаптиране на обществените поръчки към иновационните практики, обединяващи бизнеса и частния сектор. За да се стимулира дълбока и системна промяна, нивото и обхватът на обществените поръчки за иновации трябва да се повиши.

Обща цел

Изграждане на капацитет в областта на обществените поръчки в две критични области на иновациите – кръговата икономика и екологичната мобилност. Консорциумът ще използва съществуващите ресурси и професионалните мрежи на своите членове и ще инициира нови мерки за подобряване на обществените поръчки за иновации, като насърчи мотивацията, знанията и уменията на хората.

Специфични цели

 • Картографиране на ресурсите за разработка на обществени поръчки за иновации;
 • Идентифициране и активиране на заинтересованите страни в обществените поръчки за иновации;
 • Разработване на насоки относно правната рамка за прилагане на обществените поръчки за иновации;
 • Създаване на възможности за прилагане на обществените поръчки за иновации в динамичната иновационна екосистема.

Цел на Община Габрово

С участието си в проекта Община Габрово цели да развие капацитета си за разработване и прилагане на обществени поръчки за иновации, както и да разпространи резултатите от изпълнението на проектните дейности сред заинтересованите страни.

Основни дейности

 • Картографиране на ресурсите;
 • Ангажиране и привличане на заинтересованите страни;
 • Анализ на правната рамка;
 • Определяне на бъдещите лидери;
 • Комуникация;
 • Управление на проекта. 

В рамките на проекта ще се картографира опитът, експертизата и инфраструктурата за обучение, като идентифицираните ресурси се обвържат с нуждите на заинтересованите страни, както и с пропуските в процеса по насърчаване на обществените поръчки за иновации. Ще се осигури достъп до насоките за обществени поръчки и учебните материали за купувачи и продавачи. Целта е да се изгради лидерски капацитет за стимулиране и внедряване на иновации чрез стратегически доставки.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Повишаване на осведомеността и използването на правни инструменти за възлагане на обществени поръчки за иновации;
 • Изграждане на капацитет и умения сред публичните и частните купувачи;
 • Проучване и разширяване на добрите примери за възлагане на обществени поръчки за иновации;
 • Установяване на благоприятни за иновациите правни рамки и пазарно ориентирани процедури;
 • Разработване на стратегии за дългосрочно и устойчиво провеждане на обществени поръчки за иновации;
 • Насърчаване на сътрудничеството между публични и частни партньори за прилагане на обществените поръчки за иновации.

Публикации

Габрово трупа капацитет за иновативните обществени поръчки

Връзки и контакти

Сайт на проекта

 

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“ „Енергийни общности – местни собственици на енергия“ (LOOP)