ГРАФИК

На основание чл.3 т.6 от Договор № 970 – ИЕ – 16 от 04.10.2016г. между Община Габрово и “Елтехресурс” АД, за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) в Община Габрово се утвърждава следния график:

Извозването на ИУЕЕО през 2022 г.  ще се извършва след подадена заявка на:  e-mail: order@makmetal.eu  и/или на телефон:  0 800 14  100.

За допълнителна информация: Община Габрово, дирекция „Инфраструктура и Екология“ тел: 066/818 437.

График за обслужване на жителите на община Габрово, които могат да  подават заявки за извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), образувано в бита - от страна на мобилните екипи на фирма “Евро Стил Трейд“ ООД (подизпълнител на „Елтехтесурс“АД), притежаващ Комплексно Разрешително №463 - НО- И1- А0/2014г.

„Производство на барутни заряди към артилерийски изстрели и окончателно снарядяване на зарядите в гилзи“ което ще се реализира в границите на производствения комплекс „Еловица 1895“АД, площадка с. Чарково „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА“ находящ се в ПИ 14218.778.46 по КК и КР на землището на гр. Габрово, в КК „Узана“