ОБЯВА

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че „ЕЙ ЕНД ДИ 1“ ЕООД има намерение да реализира инвестиционно предложение за обект:

„Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА“ находящ се в ПИ 14218.778.46 по КК и КР на землището на гр. Габрово, в КК „Узана“

с местонахождение: ПИ 14218.778.46 по КК и КР на землището на гр. Габрово, в КК „Узана“, община Габрово

с възложител: „ЕЙ ЕНД ДИ 1“ ЕООД, гр. Стара Загора

Уведомлението по чл. 4, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА“  от „Ей енд ДИ 1“ ЕООД, с управител Десислава Тонева е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 601, ет. 6 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 04.03.2022 г. до 18.03.2022 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

 

„Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващата сграда в цех за монтаж и опаковане на изстрели за РПГ-7, СПГ-9, 2А28, неуправляеми авиационни ракети и гранатохвъргачки за еднократна употреба“ което ще се реализира в границите на производствения комплекс „Еловица 1895“АД, площадка с. Чарково „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА“ находящ се в ПИ 14218.778.46 по КК и КР на землището на гр. Габрово, в КК „Узана“