О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„База за изкупуване на вторични суровини“

с местонахождение: Имоти с идентификатори ПИ14218.502.483, 14218.502.482, 14218.502.481 по КК и КР на гр.Габрово

с възложител: Генади Аврамов

Уведомление за инвестиционно намерение от Генади Аврамов, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, етаж 7, от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 06.01.2022 г. до 19.01.2022 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.