СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, община Габрово

Обявява

До всички физически и юридически лица

И С К А Н Е за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)за Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Габрово“, с период на действие 2021г. – 2028г.

с местонахождение:  Община Габрово

с възложител: Община Габрово

Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Габрово“, с период на действие 2021г. – 2028г.,  е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, етаж 7, от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 30.12.2021 г. до 12.01.2022 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

„Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващата сграда в цех за монтаж и опаковане на изстрели за РПГ-7, СПГ-9, 2А28, неуправляеми авиационни ракети и гранатохвъргачки за еднократна употреба“ което ще се реализира в границите на производствения комплекс „Еловица 1895“АД, площадка с. Чарково „База за изкупуване на вторични суровини“