О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

Увеличаване капацитета на цех за производство на различни видове компоненти и части за индукционни батерии (стационарни)“

с местонахождение: ПИ14218.503.656, ул. Батак №29 , община Габрово, обл. Габрово

с възложител: „Вегман Аутомотив България“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „Вегман Аутомотив България“ ЕООД,  е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 25.11.2021 г. до 08.12.2021 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

„Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващата сграда в цех за монтаж и опаковане на изстрели за РПГ-7, СПГ-9, 2А28, неуправляеми авиационни ракети и гранатохвъргачки за еднократна употреба“ което ще се реализира в границите на производствения комплекс „Еловица 1895“АД, площадка с. Чарково И С К А Н Е за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), за Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Габрово“, с период на действие 2021г. – 2028г.,