ОБЯВА

за провеждане на обществени обсъждания

на План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.

Сдружение „Асоциация наука за природата“ организира обществени обсъждания във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.020-0021-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Обществените обсъждания ще се проведат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и актуалната заповед на министъра на здравеопазването, както следва:

  • на 10.11.2021 г. от 10.00 часа в Гранд хотел Милениум София, ет. 2, зала „Айнщайн“,

гр. София, бул. „Витоша“ 89Б;

  • на 18.11.2021 г. от 10.00 часа в Катарино СПА Хотел, зала „Катарино“, гр. Разлог;
  • на 24.11.2021 г. от 10.00 часа в Парк хотел Санкт Петербург, конферентна зала „Пълдин“,

гр. Пловдив 4003, бул. „България“ 97;

  • на 03.12.2021 г. от 10.00 часа Хотел Мак, „зала Мак 1“, гр. Габрово, бул. „3-ти март“ 9, Южна промишлена зона.

За предварително запознаване с проекта на Плана за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г., същият е публикуван на сайта на проекта (https://rupicapra.sciencefornature.org/), както и е достъпен на адреса на Сдружение „Асоциация наука за природата“: гр. София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7.

Моля желаещите да присъстват на обсъждането да потвърдят участието си на rupicapra.public@sciencefornature.org