ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП
ОБЩИНА ГАБРОВО

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж; ал. 4 ЗООС (посочва се вярното} за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията (подчертава се вярното} на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:

(име и адрес на предприятието/съоръжението)

с оператор: МАКСАМ СЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД, Производствено-складова база с.Чарково, общ. Габрово

(име и адрес на оператора}

с предмет на дейност: производство на бризантно взривно вещество ANFO („Анфовекс“ М) и съхранение на взривни вещества и суровини.

Докладът за безопасност относно:  Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклад за безопасност е  изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

(посочва се предметът на инвестиционното намерение}, което е/не е (посочва се вярното} предмет на процедура по (посочва се съответната процедура по глава шеста, раздел I от ЗООС, когато е приложимо, и номер и дата на решението или становището, представено съгласно чл. 112, ал. 3, т. 4 ЗООС) в съответствие с чл. 996 ЗООС и/или на консултации по реда на приложение III от Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (посочва се в случаите, когато е приложимо).

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност/актуализирания доклад за безопасност (посочва се вярното) е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 25.10.2021г. до 25.11.2021г. в сградата на общината на пл. Възраждане 3, етаж 7, стая № 701, всеки работен ден от 8,30 до 17,15ч.

и/или на интернет страницата на общината – www.gabrovo.bg

 (изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията).

(описва се в кои местни средства за масово осведомяване е публикуван текстът на
обявата).

Лице за контакти: Искра Маджарска, ст.експерт , Дирекция ИЕ, тел: 066/ 818 437,

e-mail: madjarska@gabrovo.bg

(име, длъжност, телефон, електронна поща)

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.