О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

База за изкупуване на вторични суровини

с местонахождение:  ПИ 14218.502.483, 14218.502.482, 14218.502.481 по КК и КР на гр. Габрово

с възложител: „Бончев демонтаж“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „Бончев демонтаж“ ЕООД,  е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 14.10.2021 г. до 27.10.2021 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

„Основен ремонт на улица „Станционна“ – град Габрово“ ОБЯВА за провеждане на обществени обсъждания на План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.