О Б Я В А

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

Изграждане на четири броя площадки за споделено компостиране на територията на Община Габрово

с местонахождение: четири броя площадки за споделено компостиране, обособени в зони, две от които са с размери: 5,40 х 3,40 м., а другите две 4,40 х 3,40 м. за  – част от проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“. Планирано е площадките да се изградят в района на ул. „Елин Пелин“, гр. Габрово; в дворно място на Почивна база „Горски дом“ в местност Узана; в дворно място на Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“, гр. Габрово; в дворно място на Детска градина „Явор“, гр. Габрово. 

с възложител: Община Габрово.

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 03.09.2021г. до 17.09.2021г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.