О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Подмяна на технологията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация“ -  Д15,15а, Д19, 19а, (сграда 02; 03/ГБЧ - 15, 15а, 19, 19а) в Цех за производство на закъснителни елементи за артилерийски боеприпаси“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.113 по  КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“;

„Подмяна на технологията в съществуваща сграда 910 (сграда 11) в Цех за производство на смес за пресоване, представляваща флегматизиран хексоген с алуминий“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.109 по  КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“;

„Подмяна на технологията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация“ -  Д20, (сграда 06; 07; 08) в Цех за производство на дънни елементи за артилерийски боеприпаси“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.185 по  КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“;

с местонахождение: ПИ 81904.28.113, ПИ 81904.28.109, ПИ 81904.28.185,  по КК и КР на с. Чарково, община Габрово

с възложител: „ЕЛОВИЦА 1895“ АД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ЕЛОВИЦА 1895“ АД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 25.08.2021 г. до 07.09.2021 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

„Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващата сграда в цех за монтаж и опаковане на изстрели за РПГ-7, СПГ-9, 2А28, неуправляеми авиационни ракети и гранатохвъргачки за еднократна употреба“ което ще се реализира в границите на производствения комплекс „Еловица 1895“АД, площадка с. Чарково Изграждане на четири броя площадки за споделено компостиране на територията на Община Габрово