О Б Я В А

Община Габрово съобщава, че на основание чл. 151, ал. 2. т. 2, буква „у“, подбуква „вв“ от Закона за водите (ЗВ) и § 144а от Преходните и Заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на ЗВ (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 11.08.2006 г.), във връзка с проведена процедура за определяне на санитарно-охранителна зона, съгласно чл. 38-39 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.), във връзка с преписка вх. № 15-00-107/20.08.2020 г. на МОСВ,  

  • издадена е Заповед  №РД-814/17.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на Санитарно-охранителни зони около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване язовир „Христо Смирненски“ - публична държавна собственост, с код на водното тяло BG1YN900L1014, с общ обем 27.7 млн. м3 и речни водохващания от събирателна деривация (СД) „Янтра“ - „Белилско”, „Козя”, „Страшка”, „Бяла река” и „Сивек”, предназначени за питейно - битовото водоснабдяване на гр. Габрово и 23 селища в района,
  • https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/OPVodi/SOZ/%D0%A5%D1%80%20%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8/RD-814_17.08.2021.pdf

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Обявата е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 23 Август до 23 Септември 2021г. - едномесечен срок.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Габрово