О Б Я В А

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Водовземане от язовир „Белчев дол“ с цел напояване на насаждения от ягоди, къпини и домати в ПИ с идентификатори 57675.22.47, 57675.22.48, 57675.22.20, 57675.22.14 и  57675.22.39 по КК и КР на с. Поповци, Община Габрово“

с местонахождение: ПИ с идентификатори 57675.22.47, 57675.22.48, 57675.22.20, 57675.22.14 и  57675.22.39 по КК и КР на с. Поповци, Община Габрово

с възложител: ЗП Стоян Стоянов

Уведомление за инвестиционно намерение от ЗП Стоян Стоянов,  е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 28.06.2021 г. до 12.07.2021 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

„Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващата сграда в цех за монтаж и опаковане на изстрели за РПГ-7, СПГ-9, 2А28, неуправляеми авиационни ракети и гранатохвъргачки за еднократна употреба“ което ще се реализира в границите на производствения комплекс „Еловица 1895“АД, площадка с. Чарково Изграждане на три броя площадки за разделно подземно събиране на отпадъци на територията на Община Габрово