О Б Я В А

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

Изграждане на три броя площадки за разделно подземно събиране на отпадъци на територията на Община Габрово

с местонахождение:  два броя площадки за подземно разделно събиране на отпадъци – част от проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“. Планирано е площадките да се изградят в района на блок Дунав 1 и блок Дунав 2 и района на ул. „Аврам Гачев“ и пресечката  му с ул. „Васил Левски“, гр. Габрово. Общият брой на подземните контейнери, които предстои да бъдат доставени, монтирани и брандирани по проекта, е 6 броя, групирани по 3 броя на двете площадки.  Всеки контейнер е с обем 3 м3една площадка за подземно разделно събиране на отпадъци - ул. „Преслав“ № 5, гр. Габрово. Планирано е монтиране на 3 броя подземни контейнери с обем 3 м3

с възложител: Община Габрово.

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 28.06.2021 г. до 12.07.2021 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Увеличаване на капацитета на цех за производство на различни видове компоненти и части за индустриални батерии (стационарни)“ в поземлен имот с идентификатор № 14218.503.656 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово“. „Изграждане на воден обект с цел отглеждане на аквакултури и спортен риболов“, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори: част от 14218.473.2; 14218.473.3; 14218.473.8; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11; 14218.261.55; 14218.261.119 по КК на гр. Габрово и УПИ II-127 и УПИ III-127, кв. 14а по плана на с. Трънито, община Габрово (съответстващи на ПИ с идентификатори на ПИ с идентификатори 73290.615.413 и 73290.615.304 по КК на с. Трънито, общ. Габрово)