О Б Я В А

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

Изграждане на три броя площадки за разделно подземно събиране на отпадъци на територията на Община Габрово

с местонахождение:  два броя площадки за подземно разделно събиране на отпадъци – част от проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“. Планирано е площадките да се изградят в района на блок Дунав 1 и блок Дунав 2 и района на ул. „Аврам Гачев“ и пресечката  му с ул. „Васил Левски“, гр. Габрово. Общият брой на подземните контейнери, които предстои да бъдат доставени, монтирани и брандирани по проекта, е 6 броя, групирани по 3 броя на двете площадки.  Всеки контейнер е с обем 3 м3една площадка за подземно разделно събиране на отпадъци - ул. „Преслав“ № 5, гр. Габрово. Планирано е монтиране на 3 броя подземни контейнери с обем 3 м3

с възложител: Община Габрово.

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 28.06.2021 г. до 12.07.2021 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.