О Б Я В А

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

Допълване на данни за инвестиционно намерение „Доставка и монтаж на 2 броя пречиствателни съоръжения в рамките на

РЕМО „Eтър“, гр. Габрово

с местонахождение:  регионален етнографски музей на открито „Eтър“, гр. Габрово

с възложител: Община Габрово

Уведомление за инвестиционно намерение от Община Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 23.06.2021 г. до 06.07.2021г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.