ОБЯВА

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

Издаване на Разрешително за водовземане за съществуващ каптаж, поради изтекъл срок на действие на Разрешително за водовземане 11510082/28.06.2007г., с което е продължен срока на действие на Разрешително за водоползване 100410/21.05.2004г., за допълнително водоснабдяване на с. Харачери, община Габрово

с местонахождение: с.Харачери, община Габрово

с възложител: Община Габрово

Уведомление за Издаване на Разрешително за водовземане за съществуващ каптаж, поради изтекъл срок на действие на Разрешително за водовземане 11510082/28.06.2007г., с което е продължен срока на действие на Разрешително за водоползване 100410/21.05.2004г., за допълнително водоснабдяване на с. Харачери, община Габрово“ от Община Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 601, ет. 6 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 25.05.2021 г. до 07.06.2021 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.