ОБЯВА

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

Изработване на ПУП – ПЗ за проектен поземлен имот с идентификатор 14218.240.109 по КККР на гр. Габрово, собственост на МЗГ – НУГ, за обособяване на терен за изграждане на напорен резервоар, във връзка с изготвени и одобрени през 2010 г. проекти „Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс Узана“ и „Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс Узана“,

с местонахождение: ПИ 14218.240.109, землище на гр.Габрово

с възложител: Община Габрово

Уведомление за Изработване на ПУП – ПЗ за проектен поземлен имот с идентификатор 14218.240.109 по КККР на гр. Габрово, собственост на МЗГ – НУГ, за обособяване на терен за изграждане на напорен резервоар, във връзка с изготвени и одобрени през 2010 г. проекти „Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс Узана“ и „Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс Узана“ от Община Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 601, ет. 6 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 03.06.2021 г. до 17.06.2021 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.