О Б Я В А

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни изделия в сграда, находяща се в поземлен имот №087095, местност „Бончева Лъка“ , по КВС в землището на с. Поповци, Община Габрово“

с местонахождение:  Поземлен имот №087095, местност „Бончева Лъка“ , по КВС в землището на с. Поповци, Община Габрово

с възложител: „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД,

Уведомление за инвестиционно намерение от „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД,  е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 05.02.2021 г. до 18.02.2021 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.