О Б Я В А

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Въвеждане в експлоатация на експериментален биореактор“

с местонахождение:  УПИ XV-422, кв.45 по плана на с.Яворец, община Габрово

с възложител: „Ледър арт“ООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „Ледър арт“ООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 01.02.2021 г. до 15.02.2021 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.