Проект – „Изграждане на интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно управление на ДГ „Първи юни“, гр. Габрово“

Финансиране – Национален доверителен екофонд по Договор № 15/16.12.2020 г.

Източник – Програма „Микропроекти за климата“ чрез приходи по Споразумение за прехвърляне на годишно разпределено количество емисии между Република България и Република Малта

Стойност57 900.00 лв., от които:

  • 50 000.00 лв. – принос на фонда 86.36%
  • 7 900.00 лв. – принос на Община Габрово 13.64% 

Продължителност на проекта – 6 месеца (от подписване на Договор № 43-ИЕ-21/25.01.2021 г. с изпълнител „Ню Систем“ ООД, София – т.е. до 23.07.2021 г.) 

Обща цел

Намаляване на емисиите на парникови газове чрез изграждане на интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно управление на ДГ „Първи юни“. Системата включва централизирана операторска станция в Община Габрово, към която са присъединени и две училища със сградна автоматика (ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НУ „Васил Левски“).

Конкретна цел

Постигане на над 33% енергийни спестявания в детската градина. Системата ще бъде надградена чрез присъединяване на публични сгради в община Габрово.

Целеви групи

  • 1 021 деца, ученици и персонал на детската градина и двете училища;
  • 18 663 деца, ученици, персонал и родители от останалите детски градини и училища в Габрово.

Дейности

Инсталиране на операторска станция в Община Габрово

Изграждане на централизирана операторска станция за управление на система с йерархична структура, включваща полева автоматика за управление и наблюдение на процеси, DDC табла и автоматика с програмируеми контролери, входно/изходни модули и захранващи устройства. Общата САКС операторска станция е базирана на стандартен специализиран системен софтуер, разработен за автоматизация в сгради с неограничен капацитет да наблюдава и управлява физически точки от различни обекти на територията на общината.

Изграждане на интегрирана система за сграден мениджмънт в ДГ „Първи юни“

Изграждане на интегрирана система за сграден мениджмънт, оптимизация на съществуващите инсталации, монтаж на полева автоматика, DDC контролери, отчитане на енергийните разходи и интеграция в обща станция. Системата позволява визуализация и пряк мониторинг на състоянието, контрол и управление на енергийното потребление.

Обучение на персонала за работа с новата система

Обучение на седем служители за работа с интегрираната система с цел надеждно управление на сградните инсталации и оптимизирано използване на ресурсите.

Положителни ефекти

  • Създаване на интелигентна общинска система за енергиен мениджмънт;
  • Обща годишна икономия на енергия – 40 631 кВтч/год. (33%);
  • Редуцирани емисии на парникови газове за година – 30,88 т/год. CO2;
  • Повишена енергийна ефективност в сградите;
  • Смекчаване и адаптация към климатичните промени.

Публикации

Три общински сгради със система за енергиен мониторинг

50 хил. лева от НДЕФ за енергоуправление на ДГ „Първи юни“

„Крачка в адаптацията към климатичните промени“ Проект за насърчаване използването на електромобили – за нуждите на Общински инспекторат