БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г.
13.02.2019
Решение 10 на Общински съвет за приемане на бюджета на Община Габрово за 2019 г. 171 KB
Доклад 433 KB
Приложение 1 Разпределение на преходен остатък от 2018 г. 43 KB
Приложение 2 Разчет на приходите 276 KB
Приложение 3 Разходи по функции 335 KB
Приложение 4 Разходи по параграфи 274 KB
Приложение 5 Инвестиционна програма 311 KB
Приложение 6 Справка по чл.88 от ЗДБРБ 2019 за трансф. средства целева субсидия в капит. разходи 240 KB
Приложение 7 Индик. год. разчет за сметките за средства от ЕС през 2019 211 KB
Приложение 8 Общински дълг и намерение за поемане нов дълг 137 KB
Приложение 9 Списък на второстепенните разпоредители с бюджет 126 KB
Приложение 10 Списък на длъжностите с право на транспортни разноски 329 KB
Приложение 11 Актуализирана прогноза на приходите за местни дейности за периода 2020-2021 157 KB
Приложение 12 Актуализирана прогноза на разходите за местни дейности за периода 2020-2021 129 KB
Приложение 13 Прогноза за общинския дълг за 2020-2021 174 KB
Приложение 14 Индик. год. разчет за сметките за средства от ЕС през 2020 211 KB
Приложение 15 Индик. год. разчет за сметките за средства от ЕС през 2021 210 KB
Приложение 16 Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от Община Габрово дружества 179 KB
Приложение 17 Протокол от публичното обсъждане на проекта на бюджет на Община Габрово 152 KB
Приложение 24 Просрочени задължения 198 KB
Решение 68 на Общински съвет за актуализация бюджета на Община Габрово към 31.03.2019 г. 522 KB
Решение 69 на Общински съвет за актуализация бюджета на Община Габрово и инвест.програма за 2019 г. 570 KB
Решение 95 на Общински съвет за приемане бюджета на ОП Паркиране и репатриране 01.06-31.12.19 г. 719 KB
Решение 147 на Общински съвет за актуализиран бюджет и изпълнението му към 30.06.2019 г. 1.76 MB
Решение 148 на Общински съвет за актуализация бюджета на Община Габрово и инвест. програма за 2019 г 829 KB
Решение 197 на Общински съвет за актуализация бюджета на Община Габрово и инвест. програма за 2019 г 822 KB
Решение 12 на Общински съвет за актуализация бюджета на Община Габрово и инвест. програма за 2019г 766 KB