БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.
14.02.2020
Решение 4 на Общински съвет за приемане на бюджета на Община Габрово за 2020 г. 168 KB
Доклад 2.49 MB
Приложение 1 Разпределение на преходен остатък от 2019 г. 883 KB
Приложение 2 Разчет на приходите 2.17 MB
Приложение 3 Разходи по функции 1.37 MB
Приложение 4 Разходи по параграфи 1.04 MB
Приложение 5 Инвестиционна програма 4.57 MB
Приложение 6 Индик. год. разчет за сметките за средства от ЕС през 2020 г. 768 KB
Приложение 7 Общински дълг и намерение за поемане на нов дълг 821 KB
Приложение 8 Списък на второстепенните разпоредители с бюджет 720 KB
Приложение 9 Списък на длъжностите с право на транспортни разноски 1.33 MB
Приложение 10 Актуализирана прогноза на приходите за местни дейности за периода 2021-2022 1.86 MB
Приложение 11 Актуализирана прогноза на разходите за местни дейности за периода 2021-2022 773 KB
Приложение 12 Прогноза за общинския дълг 2021-2022 г. 742 KB
Приложение 13 Индик. год. разчет за сметките за средства от ЕС през 2021 г. 721 KB
Приложение 14 Индик. год. разчет за сметките за средства от ЕС през 2022 г. 728 KB
Приложение 15 Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от Община Габрово дружества 492 KB
Приложение 16 План-график за погасяване на просрочените задължения 513 KB
Приложение 17 Протокол от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Габрово 2.47 MB