Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2018 г. и на инвестиционната програма

Решение 172

Приложение №1

Приемане проектобюджет за местни дейности на Община Габрово за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за 2020 и 2021 г.

Решение 173

Приложение №1

Препращане по компетентност на писмо вх. № ОССД-01-05-35/06.07.2018 г. с искане за преразглеждане на обхвата на включените в Договор № 1019-ОССД-17/29.12.2017 г. маршрутни разписания

Решение 174

Приложение №1

Разпределяне на печалбата за 2017 г. на „Регионален хоспис” ЕООД

Решение 175

Безвъзмездно прехвърляне собствеността на общински язовири на Държавата

Решение 176

Отчет, относно изпълнението на Концесионен договор от 03.06.2003 г. за „Младежка територия - Габрово”, с концесионер Сдружение „ИМКА”- Габрово за изпълнение на задълженията по концесионния договор за 2017 г. и януари - юни 2018 г.

Решение 177

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващa паркоместа в гараж – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Станционна” № 9, гр. Габрово

Решение 178

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 179

Приложение №1

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. „Скобелевска” № 6, ет. 1, ап. 1

Решение 180

Увеличаване капацитета на социалната услуга в общността „Дневен център за деца с увреждания” – кв. Велчевци от 20 на 30 места считано от 01.01.2019 г.

Решение 181

Приложение №1

Увеличаване капацитета на социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа” от 25 на 50 места считано от 01.01.2019 г.

Решение 182

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 02347.6.26 по КК на с. Баланите, община Габрово, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя-ПИ с идентификатор 02347.6.25 по КК на с. Баланите, община Габрово

Решение 183

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 371, кадастрален район 35 по плана на новообразуваните имоти на м-т Шенини, землище на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 184

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa проектен имот с идентификатор 05400.27.34 по КК на с. Борики, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 185

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод до ПИ с идентификатор 87120.38.56 по КК на с. Яворец, Община Габрово

Решение 186

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa ПИ с идентификатор 05400.27.36 по КК на с. Борики, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 187

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора и хора с увреждания“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Решение 188

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г. Заседание на Общински съвет № 16 от 25.10.2018 г.