О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Разширяване площадката на ПИ с идентификатор 14218.112.510 по КК на гр. Габрово с горска територия и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 14218.112.509 по КК на гр. Габрово – за жилищно строителство“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.112.510 по КК на гр. Габрово и ПИ с идентификатор 14218.112.509 по КК на гр. Габрово

с възложител: Нели Вълкова Тодорова-Ангелова

Уведомление за инвестиционно намерение от Нели Вълкова Тодорова-Ангелова е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 10.07.2018 г. до 23.07.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.