О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Цех за производство на пелети от дървен материал – 1,5 т/ч в имот с идентификатор 87120.38.45 в с. Яворец, общ. Габрово, обл. Габрово“

 

с местонахождение: имот с идентификатор 87120.38.45 с местонахождение с. Яворец, общ. Габрово, по КК и КР на гр. Габрово

с възложител: „ЕЛИТ“ ООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ЕЛИТ“ ООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 25.07.2018 г. до 07.08.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.