О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Разкомплектоване на автомобили и ремонт, демонтаж и монтаж на авточасти“

 

с местонахождение: ул. „Индустриална“ №11, гр. Габрово, поземлен имот с идентификатор 14218.502.431

с възложител: „Джи Ауто – 2017“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „Джи Ауто – 2017“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 10.07.2018 г. до 23.07.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.