О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Базова станция GAB0059.A (FENERITE) с честотен обхват 900MHz-2100MHz

на „А1 България“ ЕАД“

 

с местонахождение: поземлен имот № 017026 в землището на с. Донино, Община Габрово

с възложител: „А1 България“ ЕАД

Уведомление за инвестиционно намерение от „А1 България“ ЕАД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 05.07.2018 г. до 18.07.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.