О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Изграждане на линия за производство на пелети с капацитет 700 т/год. на територията на гр. Габрово, кв. Трендафила“

 

с местонахождение: имот с идентификатор ПИ 14218.859.1 по КК на гр. Габрово

кв. „Трендафила“, гр. Габрово

с възложител: „Великов 2017“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „Великов 2017“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 06.07.2018 г. до 19.07.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.