О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Аварийно укрепване на брега на р. Янтра в района на ул. Орловска- о.т. 10- о.т. 9, гр. Габрово

 

с местонахождение: района на ул. Орловска- о.т. 10- о.т. 9, гр. Габрово

с възложител: ОБЩИНА ГАБРОВО

Уведомление за инвестиционно намерение от ОБЩИНА ГАБРОВО е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8,15 до 17 часа, за периода от 29.05.2018 г. до 11.06.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.