О Б Я В А

На основание чл.6, ал.9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Преустройството на съществуваща абонатна станция в котелно помещение и газификация“

 

с местонахождение: УПИ VIII- 577 от кв. 68 по плана на СИЗ – гр. Габрово

сграда с идентификатор 14218.503.577.4

с възложител: „Марино България“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „Марино България“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет.7 от 8.15 до 17.00 часа, за периода от 08.06.2018 г. до 21.06.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.