О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Преустройство на част от производствено-битови сгради в УПИ II, кв. 211, ул. „Никола Войновски“ № 87, гр. Габрово, в „МАЛКА ВИНАРСКА ИЗБА ДО 100 т/год.“, в ПИ с идентификатор 14218.515.28, гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово“

 

с местонахождение: винарската изба се разполага в ПИ с идентификатор 14218.515.28 по КККР на гр. Габрово.

с възложител: „КОНТО – Н“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „КОНТО – Н“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8,15 до 17 часа, за периода от 21.05.2018 г. до 04.06.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.