О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Преустройство на част от заварена производствена сграда от бивш цех „Тъкачница“– обект № 9 и обект № 11“ – част от едноетажна сграда „БОЯДЖИЙНА – лента, бояджийна – прежда и бояджийна плат“ за производствена и складова дейност от съгласуван Проект за делба на бивш цех 1 на ФИНТЕКС АД /в несъстоятелност/ в Цех за металообработка с площ 3829,50 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44

 

с местонахождение: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44. Преустройството обхваща част от собствена бивша производствена сграда „ФИНТЕКС“ АД /в несъстоятелност/

с възложител: „ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8,15 до 17 часа, за периода от 18.05.2018 г. до 31.05.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.