О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Инвестиционно предложение за изграждане на обект „Стоманобетонова „джоб“ стена от км 15+220 до км 0+180 – връзка дясно; стоманобетонова „джоб“ стена от км 15+862 до км 16+010 – лява; лява и дясна стоманобетонови „джоб“ стени от км 14+960 до км 15+120“

 

с местонахождение: Землище на гр. Габрово (ЕКАТТЕ 14218), община Габрово

с възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Уведомление за инвестиционно намерение от Агенция „Пътна инфраструктура“ е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8,15 до 17 часа, за периода от 17.05.2018 г. до 30.05.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.