О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Базова станция № GAB 0059.A000 “Fenerite” в честотен обхват 900MHz-2100MHz на „Мобилтел“ ЕАД“

 

с местонахождение: в имот с номер 017026 в землището на с. Донино с ЕКАТТЕ 22959, община Габрово

географски координати N46.6690413   E8675832.92

с възложител: „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД

Уведомление за инвестиционно намерение от „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8,15 до 17 часа, за периода от 15.05.2018 г. до 28.05.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.