О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Изграждане на кабелна линия СрН между ТП „Кряковци“ и ТП „Богданчовци“

 

с местонахождение: Инвестиционното предложение започва от кв. Кряковци, гр. Габрово имот № 14218.535.15 в който е разположен ТП „Кряковци“ и завършва в имот 021017 от КВС з-ще с. Баланите, общ. Габрово, където се намира ТП „Богданчовци“.

с възложител: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8,15 до 17 часа, за периода от 15.05.2018 г. до 28.05.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.