О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Изработване на „Подробен Устройствен план – план за застрояване за ПИ 14218.745.1, по ККи КР на гр. Габрово.“

 

с местонахождение: ПИ 14218.745.1 по плана на гр. Габрово

с възложител: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8,15 до 17 часа, за периода от 15.05.2018 г. до 28.05.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.