О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Водоснабдяване на квартал Чехлевци гр. Габрово“

 

с местонахождение: кв. Чехлевци

с възложител: ВиК - Габрово

Уведомлението за инвестиционно намерение на заявителя е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден, за периода от 10.05.2018г. до 24.05.2018г. в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8.15 до 17.00 часа всеки работен ден.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68