О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „ПУП-ПЗ за преотреждане на земеделска земя за неземеделски нужди – разширяване границите на утвърдена площадка и обединяване на имоти – ПИ 14218.705.1 по КККР, отреден за печатница и ПИ 14218.31.3 и 14218.31.4. Целта е разширение на вече съществуващата складова и производствено-административна база – разширение на производствения капацитет без промяна на дейността“

 

с местонахождение: Град Габрово, Западна Индустриална зона, ПИ 14218.705.1, ПИ 14218.31.3 и ПИ 14218.31.4 по КККР

с възложител: „ПОЛИПРЕС“ ООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ПОЛИПРЕС“ ООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8,15 до 17 часа.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски” № 68