О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Укрепване на стълб №13 на ВЛ 110 kV “Сечен камък““

 

с местонахождение: ПИ №14218.201.53, местност „Крантията“ в землището на гр.Габрово.

с възложител: ЕСО ЕАД, МЕР „Горна Оряховица“

Уведомление за инвестиционно намерение от МБАЛ Д-р Тота Венкова АД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8,15 до 17 часа.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68