О Б Я В А

На основание чл.6, ал.9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Въвеждане в експлоатация на рециклираща линия за ПЕТ материал“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.550.239 по КК и КР на гр. Габрово, община. Габрово

с възложител: „Терахим 97“ АД

Уведомление за инвестиционно намерение от „Терахим 97“ АД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8,15 до 17 часа.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68