О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Преустройство на част от заварена производствена сграда от бивш цех „Тъкачница“ /част от обект №1 за производствена и складова дейност от съгласуван Проект за делба на бивш цех 1 на ФИНТЕКС АД/ в несъстоятелност в Цех за пластмасови изделия“

 

с местонахождение: УПИ № ІІІ-451 от кв.15 по плана на гр.Габрово, Северна зона, ІІ част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 41

с възложител: „ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от МБАЛ Д-р Тота Венкова АД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8,15 до 17 часа.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68