Доклад

Приложение 1 Разпределение на преходен остатък от 2017г.

Приложение 2 Разчет на приходите

Приложение 3 Разходи по функции

Приложение 4 Разходи по параграфи

Приложение 5 Инвестиционна програма

Приложение 6 Индик. год. разчет за сметките за средствата от ЕС през 2018

Приложение 7 Общински дълг и намерение за поемане на нов дълг през 2018

Приложение 8 Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Приложение 9 Списък на длъжностите с право на трансп. разноски

Приложение 10 Актуализ. прогноза  на приходите за местни дейности за периода 2019-2020

Приложение 11 Актуализ. прогноза  на разходите за местни дейности за периода 2019-2020

Приложение 12 Прогноза за общинския дълг за 2019-2020

Приложение 13 Индик. год. разчет за сметките за средствата от ЕС през 2019

Приложение 14 Индик. год. разчет за сметките за средствата от ЕС през 2020

Приложение 15 Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от Община Габрово дружества

Приложение 16 Протокол от публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Габрово

 

Бюджет за 2024 г. Бюджет за 2019 г.