Адрес: гр. Габрово, ул. „Чумерна” № 15

Директор: ВрИД Катя Янчева

Тел.: 066 806 557 

E-mail: cdg_radost_gabrovo@abv.bg

Facebook: Дг Радост

Web-site:  radost.gabrovo.com

Работно време ДГ „Радост” 1: 06.00 - 19.00 ч.

Работно време ДГ „Радост” 2: 06.00 - 19.00 ч.

През 1973г. детска градина „Радост” за първи път отваря врати и посреща своите възпитаници.

 През 1998г. детското заведение се обединява с детска градина „Знаме на мира” и приема общото име „ Радост ”.

Днес  детска градина  ,, Радост ’’ разполага с две бази:

В База 1 находяща се на ул. ,,Чумерна’’ №15, се помещават четири светли, слънчеви и просторни детски занимални с отделени спални помещения, самостоятелна зала за спорт, празници и развлечения, кабинет за работа с деца със специални образователни потребности, детска библиотека, медицински кабинет.

Дворът на База 1 на детската градина е неповторим с богатството и разнообразието на дървета, храсти и цветя.

През 2015г. екипът на ДГ,,Радост‘‘ спечели проект по Национална кампания „За чиста околна среда”, на стойност 5 000 лв. С реализирането на дейностите по проекта се постигна нова организация на дворното пространство.

 На тревна площ от 11000 кв.м. са обособени кътчета с образователни панели за игри и занимания, където децата в естествена обстановка, тишина и хармония, далеч от шума на града наблюдават промените в природата, придобиват навици за нейното обогатяване, опазване и съхраняване.

Изградената детска ,,Еко сцена‘‘ приканва децата към изява и творчество. На нея се провеждат педагогически ситуации, тематични празници и развлечения на открито.

В същия двор се намира и  „ Алея на здравето’’ , където децата садят билки, грижат се и наблюдават тяхното развитие.

База 1 на детската градина разполага и с 4 индивидуални детски площадки за всяка възрастова група със съоражения за спорт и игри.

През учебната 2019/2020г. база 1 на детското заведение се посещава от 86 деца разпределени в четири целодневни групи:

         една  първа група – 26 деца

         една втора група – 15 деца

         една подготвителна група - пет годишни – 19 деца

         една  подготвителна група - шест годишни – 26 деца

 

     База 2 находяща се на ул. ,, Прохлада ’’ №2, разполага с просторни и модерно оборудвани детски помещения за занимания и сън, физкултурен салон, музикален салон за празници и развлечения, кабинет за работа с деца със специални образователни потребности, библиотека, медицински кабинет.

В дворното пространство на база 2 на детската градина са разположени самостоятелни детски площадки за всяка възрастова група, оборудвани с ударопоглъщащи настилки и съвременни уреди за спорт и игра. Базата разполага и с два тихи, вътрешни двора с кътове за игра и занимания на открито.

През учебната 2019/2020г. база 2 на детското заведение се посещава от 116 деца разпределени в пет целодневни групи:

         една първи група – 26 деца

         две  втора групи с общ брой деца – 42 деца

         една подготвителна група -  пет годишни – 24 деца

         една подготвителна група - шест годишни - 24 деца

 

По Европейски проект ,,Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност‘‘, двете бази са санирани и газифицирани.

В ДГ ,,Радост" работи квалифициран и мотивиран екип от 19 педагози и 17 обслужващ персонал с ясна философия и визия за възпитание и предучилищна подготовка на децата: осигуряване  на  образователни шансове на всяко дете за активно и самостоятелно изграждане на собствен път към познанието.

На разположение в детската градина са психолог и логопед.

ДГ ,,Радост‘‘ предлага Допълнителни педагогически дейности за развитие на заложбите, способностите и компетентностите на децата в областта на изкуствата, чуждоезиковото обучение и спорта /народни танци, балет, приложно изкуство, английски език, футбол, баскетбол, карате/.

Педагогическото взаимодействие в ДГ ,,Радост ‘‘ се организира в съответствие с

Програмна система ,,В чуден свят живея, играя и зная‘‘, адаптирана от педагогическия екип по програмата на издателство ,,Просвета‘‘.

През учебната 2017/2018г. ДГ,,Радост‘‘ е одобрена за участие в дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование ”. Използването на  иновативен хардуер и внедряването ИКТ в образователния процес разкриха нови възможности в детската занималня по посока отчитане на индивидуалните потребности на всяко дете и повишаване качеството на педагогическите услуги.

От учебната 2017/2018г. детската градина работи по Проект BG05M2OP001-3.001-0044 "Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово". Дейностите по проекта включват  провеждане на специализирана, адаптирана и интерактивна работа от експерти на Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Априлов–Палаузов“ и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ – Габрово към МОСВ;

Водени от идеята, че образованието не е просто прилагане на концепция, а осигуряване на градивен процес, от учебната 2018/2019г. педагогическият екип на ДГ,,Радост‘‘ прилага иновативна педагогическа практика: ,,Проектно - базирано обучение с интегриране на информационни технологии‘‘ с финансовата подкрепа на община Габрово . Използвайки интерактивен touch дисплей, образователен софтуер за детски градини mozaBook , децата работят в екипи по определен проект. Така у тях се формират трайни умения за търсене и преценка на информация и материали, за публична изява и презентиране, овладяват се значими умения, необходими в училищното образование.

От учебната 2018/2019г. детската градина в партньорство с БМЧК работи по проект „Няма страшно в бедата, ако знаеш правилата”. Дейностите по проекта по непринуден и привлекателен за децата начин изграждат у тях навици за здравословен и безопасен живот.

За нас  здраво дете e активното и щастливото дете. Това ни мотивира да  участваме в проект ,,Спорта – здраве и сила‘‘ за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта. Проекта дава възможност да се обогатява ежегодно материалната база с уреди и пособия за спорт и е насочен към подобряване на физическата дееспособност, психическото и физическо здраве на  децата.

През учебната 2019/2020г. детската градина участва по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-20г. в проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”. Проекта подкрепя дейности свързани с допълнително обучение по български език, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осъществяване на обучения на педагогически специалисти.

За осигуряване на здравословно и рационално хранене на децата, ДГ ,,Радост‘‘ участва в програми на ДФ ”Земеделие”: - Схема "Училищен плод” и  Схема „Училищно мляко".

Екипът на ДГ ,,Радост‘‘ отстоява своята мисия - детска градина на всички , съхранява корените на миналото и изгражда модерна визия за бъдещето.